Algemene voorwaarden Line studio Veendam

ALGEMEEN
a. Line studio Veendam is een zelfstandige onderneming, en de overeenkomst tussen de cliënt en Line studio Veendam kan niet leiden tot enig (rechts)gevolg voor andere praktijken . b. Line studio Veendam behandel methodes zijn ontwikkeld voor gezonde mannen en vrouwen die ouder zijn dan 18 jaar en is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en personen met een pacemaker. c. Line studio Veendam behandel methode is ontwikkeld om mannen en vrouwen te helpen bij hun persoonlijke poging tot figuurcorrectie en gewichtscontrole alsmede hun gezondheid te verbeteren . Line studio Veendam is geen medische organisatie en pretendeert dat ook niet te zijn. Line studio Veendam geeft adviezen en de adviezen van Line studio Veendam dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging voor een dokters- of specialistisch(e) advies, evaluatie of behandeling. d. Cliënten met gezondheidsklachten dan wel met een verhoogd risico daarop, worden geadviseerd om medisch advies in te winnen bij een arts, voordat zij een behandeling ondergaan.

 

2 PRIJZEN, BETALING, AANBIEDINGEN 
a. Line studio Veendam vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de Line studio Veendam salon.  De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. b. Betaling dient voorafgaand aan de eerste behandeling te geschieden. c. Aanbiedingen van Line studio Veendam zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
d. Vooraf ingekochte behandelingen blijven gedurende één jaar na aankoopdatum geldig, zijn niet overdraagbaar en zijn slechts geldig bij Line studio Veendam. Het inwisselen van ingekochte behandelingen is niet mogelijk. Bij het niet gebruiken van vooraf ingekochte behandelingen, vindt geen restitutie plaats.
e. In uitzondering op het bepaalde boven staande kan Line studio Veendam een cliënt restitutie van vooraf ingekochte en niet gebruikte behandelingen verlenen, indien zij een verklaring van een arts overlegt waaruit blijkt dat haar wordt afgeraden verdere behandelingen te ondergaan, dit ter beoordeling van Line studio Veendam

 

3 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY 
a. De cliënt zal line studio Veendam vóór de eerste behandeling voorzien van alle gegevens, waarvan line studio Veendam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen .Indien er een wijziging in deze gegevens optreedt zal de cliënt Line studio Veendam hierover voorafgaand aan de eerstvolgende behandeling informeren. b. De door de cliënt verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand, ten behoeve waarvan de cliënt door het aangaan van een overeenkomst met line studio Veendam toestemming verleent. Dit gegevensbestand wordt gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de behandelingen en om de cliënt te informeren over (nieuws)berichten inzake line studio Veendam alsmede aanbiedingen van line studio Veendam
c. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
d. De door de cliënt verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt, zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of zonder dat er toestemming is verkregen van de cliënt.  e. De cliënt verleent Line studio Veendam toestemming om haar per e-mail of per gewone post te informeren over (nieuws)berichten alsmede aanbiedingen inzake Line studio Veendam
 

4 ANNULERING, TE LAAT KOMEN 
a. Tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak voor een behandeling kan de cliënt de behandeling telefonisch annuleren. Indien line studio Veendam niet uiterlijk 24 uur van
tevoren een annulering van de cliënt heeft ontvangen, kan Line studio Veendam de volledige prijs van de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen.
b. Indien de cliënt te laat komt voor een afgesproken behandeling, kan Line studio Veendam de verloren tijd inkorten op de behandeling

 

5 UITVOERING 
a. Line studio Veendam zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Line studio Veendam behoudt zich het recht voor een behandeling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

  1. KLACHTEN 
    Klachten naar aanleiding van een behandeling dienen binnen 8 dagen na de behandeling schriftelijk en per aangetekende post door Line studio Veendam te zijn ontvangen. Nadien kan de aanleiding van de klacht mogelijk niet meer worden achterhaald.
  2. BESCHADIGING, DIEFSTAL EN VERLIES EIGENDOMMEN
     Line studio Veendam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, diefstal en/of verlies van zaken die door de cliënt naar Line studio Veendam zijn meegenomen.

6 AANSPRAKELIJKHEID
a. Alle door line studio Veendam verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de gegevens die door de cliënt
zijn verstrekt.
b. Line studio Veendam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Line studio Veendam is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige dan wel verouderde informatie.

c. Line studio Veendam  is in geen geval aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het toepassen van een behandel methode, indien deze schade of letsel niet zou zijn opgetreden indien de cliënt in goede gezondheid zou hebben verkeerd. d. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Line studio Veendam dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Line studio Veendam  zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen en betaalde prijs.

 

7 GESCHILLEN
Op deze algemene voorwaarden en de onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 

Line studio Veendam

Kerkstraat 13

9641 AR Veendam

06-29416347

info@linestudioveendam.nl